AYDINLATMA METNİ


İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.


Diyetisyen Esra KARALAR olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Diyetisyen Esra Karalar tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısına (bundan böyle “hasta” olarak anılacaktır), ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir: Yasal mevzuat kapsamında diyetisyen danışan ilişkisinin kurulması, kişiye özel hazırlanması gereken beslenme programlarının ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak amacıyla danışanın isim soyadı, telefon numarası, mail adresi, boyu, yaşı, kilosu, sağlık durumu ile ilgili tahlilleri, kullanılan ilaçlar, yapılan spor ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleme; mevzuat, yetkili kurum ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler; sözleşme ilişkisi içinde iletişim, bilgi verme ve benzer süreçler nedeniyle Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.
 1. Kimlik / Bilgi güvenliği süreçlerinin. Yönetilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 2. İletişim / Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. Finans / Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 4. d. Sağlık bilgileri / Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kişiye özel beslenme ve diyet planı hazırlanması , hizmetin ifası, iş faaliyetlerinin yürütülmesi

Bu kapsamda tüm beslenme danışmanlığı hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;
 • Adınız, soyadınız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz, mesleğiniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Kilonuz, boyunuz, vücut komponentlerinizin dağılımı, beden kütle indeksiniz, metabolizma yaşınız,
 • Kullandığınız ilaçlarınız, gebelik ya da emzirme durumunuz, besin alerjiniz, geçirdiğiniz ameliyat bilgileriniz, diyabet durumunuz,
 • Beslenme danışmanlığı hizmeti aldığınız sürece danışmanlık merkezimizde çekilen fotoğraflarınız, alınan görüntü ve ses kayıtlarınız,
 • Tarafınızca Diyetisyen Esra Karalar’a gönderilen kilonuzu gösteren tartı fotoğraflarınız, kişisel fotoğraflarınız,
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz test sonuçlarınız,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz bilgileriniz ve konum verileriniz.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı (bundan böyle “hasta” olarak anılacaktır), tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi ve ziyaretçilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır:
 1. Hastalara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda form doldurması ve kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi yoluyla

 2. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin 2/a, 2/f fıkraları için aşağıdadır:
 3. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 4. 2/c fıkrası için aşağıdadır:
 5. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 6. 2/g fıkrası için ise hukuki sebep açık rıza alınması ile tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesidir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.
 1. İletişim / Hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 5 yıl / Hastadan edinilmesinden itibaren 10 yıl
 2. Kimlik / Hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 5 yıl / Hastadan edinilmesinden itibaren 10 yıl
 3. Finans / Hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 4. Sağlık bilgileri / Hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 1 yıl / Hastadan edinilmesinden itibaren 1 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
 10. Adınıza işlenen verileri öğrenmek için Diyetisyenin belirtilen mail adresine hangi kişisel verilerinizin işlendiğinizi öğrenmek için hizmet tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mail göndermek suretiyle talep etme
 11. Verilen hizmet ilişkisinin bitmesinden sonra kendi kişisel verilerin e-posta yoluyla silinmesini talep etme

Saygılarımızla;
Diyetisyen Esra KARALAR